VEVENTURES HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni*

*1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi*
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak VEVENTURES HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

*2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları*
Toplanan kişisel verileriniz, iş başvurularınızın değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi insan kaynakları politikalarının belirlenmesi ve uygulanması amacıyla işlenmektedir. Ayrıca, ilgili mevzuat kapsamında iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, şirket içi performans değerlendirmeleri ve kariyer planlaması süreçlerinde de kullanılabilecektir.

*3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları*
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kanunen yetkili mercilerle paylaşılabilecektir.

*4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi*
Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerindeki kariyer butonu üzerinden yapılan iş başvuruları aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

*5. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız*
Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

*6. Başvuru Yöntemleri*
KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi, yazılı olarak veya KVKK Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

*7. İletişim Bilgileri*
KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak için başvurularınızı, aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz:

VEVENTURES HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok No: 1 İç Kapı No: 33 Sarıyer / İstanbul

Telefon: +90 212 123 45 67